Tổ Chuyên Môn Hướng Nghiệp

 • Huỳnh Phúc Tín
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên Dạy Điện Tử
  • Điện thoại:
   0779684779
 • Nguyễn Duy Thường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên Dạy Nghề Tin Học
  • Điện thoại:
   0985756104
 • Hoàng Xuân Thiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên Dạy Điện
  • Điện thoại:
   0364093075
 • Phạm Thị Hồng Lanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên Dạy Nghề Làm Vườn, Nấu Ăn
  • Điện thoại:
   0777503010
 • Mai Thanh Đồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên Dạy Điện
  • Điện thoại:
   0338324954