THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI LÊN LỚP CHO HS KHỐI 10,11 NĂM HỌC 2020-2021

1. Danh sách học sinh thi lại 2020-2021

        - Khối 10:  

10A  : DANH SACH HS THI LAI 10A.pdf   

10B : DANH SACH HS THI LAI 10B.pdf

10C : DANH SACH HS THI LAI 10C.pdf

        - Khối 11:   

11A : DANH SACH HS THI LAI 11A.pdf    

11B : DANH SACH HS THI LAI 11B.pdf

11C : DANH SACH HS THI LAI 11C.pdf

2. Đề cương ôn tập các môn

-  Khối 10: 

 + TOÁN   : TOAN 10 - 1.doc  - TOAN 10 - 2.doc

 + VẬT LÝ  : LY 10.doc  - DAP AN LY 10.doc

 + HÓA  HỌC : HOA 10.doc

 + SINH HỌC  : SINH 10.docx  -  DAP AN SINH 10.docx

 + NGỮ  VĂN  : DC VAN 10.doc

 + LỊCH SỬ : SU 10.doc

 + ĐỊA LÝ : DIA 10.doc DAP AN DIA 10.doc

-  Khối 11: 

 + TOÁN  : DE CUONG TOAN 11.doc

 + VẬT LÝ : LY 11.doc  - DAP AN LY 11.docx

+  HÓA  HỌC : HOA 11.doc

+  SINH  HỌC : SINH 11.docx  - DAP AN SINH 11.docx

 + NGỮ VĂN  :NGU VAN 11.docx

+  LỊCH SỬ : SU 11.doc

+ ĐỊA LÝ : Dia 11.doc - DAP AN DIA 11.doc

3. Yêu cầu: Học sinh tải file đề cương đính kèm và tự ôn tập ở nhà

4. Lịch thi: nhà trường sẽ thông báo lịch thi cụ thể sau 9H00 ngày 26/8/2021 trên trang web gdtxcranh.khanhhoa.edu.vn hoặc HS liên hệ với GVCN để biết thông tin